Darovací smlouva nemovitost

Řešíte darování nemovitosti a potřebujete znát správný postup? Přečtěte si tento článek a získejte potřebné informace.
darovací smlouva nemovitost

Postup darování nemovitosti

Darovací smlouva nemovitost je spojení, které se vztahuje k darování nemovitosti. Darování je oblíbené řešení převodu nemovitosti v rodině. Jaký je správný právní postup darování nemovitosti:

 1. Sepsání a podepsání darovací smlouvy na nemovitost;
 2. Příprava návrhu na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí;
 3. Podání návrhu na vklad na katastru nemovitostí, kdy přílohou je darovací smlouva s ověřenými podpisy dárce i obdarovaného;
 4. Vyčkání, zda katastr nemovitostí povolí vklad vlastnického práva dle darovací smlouvy;
 5. Povolení vkladu vlastnického práva k nemovitosti pro obdarovaného katastrem nemovitostí.


Vlastníkem darované nemovitosti se obdarovaný stane až úspěšným vkladem vlastnického práva na katastru nemovitostí, nikoliv pouze podpisem darovací smlouvy na nemovitost.

Darování nemovitosti je v některých případech možné také nezletilému dítěti nebo pokud na nemovitosti vázne zástavní právo, či mezi manželi.

Darovací smlouva nemovitost: jaké musí splňovat náležitosti

Darovací smlouva na nemovitost by měla splňovat tyto náležitosti:

 • přesné označení dárce a obdarovaného (celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště);
 • stanovení darované nemovitosti dle katastrálního zákona;
 • vymezení závazku dárce bezplatně převést nemovitost na obdarovaného a závazek obdarovaného přijmout nemovitost jako dar;
 • místo a den podpisu stran.


Darovací smlouva na nemovitost by kromě těchto základních náležitostí měla obsahovat také různá prohlášení stran k právní ochraně. Darovací smlouva nemovitost se nemusí vztahovat pouze k darování nemovitosti, ale v darovací smlouvě lze již zřídit věcné břemeno dožití pro dárce (zpravidla pro rodiče nebo prarodiče), zákaz zcizení a zatížení nemovitosti nebo stanovit další podmínky dle dohody dárce a obdarovaného.


darovací smlouva nemovitost


Pozor na chyby pro katastr nemovitostí

Nejčastější chybou v darovací smlouvě je nesprávné vymezení darované nemovitosti v rozporu s katastrálním zákonem. Tato chyba obvykle vede k zamítnutí vkladového řízení na katastru nemovitostí a propadnutí již uhrazeného správního poplatku. Bohužel tato situace časově a finančně zkomplikuje převod nemovitosti.

Následným řešením je ukončení předcházejícího vkladového řízení, příprava nové darovací smlouvy bez chyb a podání nového návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Samozřejmostí je opětovné uhrazení správního poplatku na katastru za převod nemovitosti.


Daňové aspekty darování nemovitosti

Převod nemovitosti v rodině formou darování je obvykle daňově výhodný, jelikož se nehradí darovací daň (formálně zrušena a převedena pod daň z příjmů).

Konkrétně jsou při darování osvobozeny od daně z příjmů dary:

 • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů;
 • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.


Darovací smlouva nemovitost je také spojení, které má tedy přesah do daňové problematiky. Obdarovaný je následně povinen k dani z nemovitých věcí, která se hradí obvykle jednou ročně. Daňové přiznání k této dani se podává do konce ledna následující roku po nabytí nemovitosti.

Pozor však při darování nemovitosti, jejíž hodnota přesahuje 5 mil. Kč, což při dnešních cenách nemovitostí nemusí být nic neobvyklého. V takovém případě vzniká povinnost nahlásit darování finančnímu úřadu.


vypořádání majetku mezi sourozenci za života rodičů

Právní ochrana dárce při darování

Darovací smlouva nemovitost může mít také souvislost s žádostí dárce, aby mohl užívat nemovitost také po darování. Tento požadavek se nejčastěji řeší prostřednictvím zřízení věcného břemene dožití. Posílení práva dárce k užívání nemovitost lze docílit zřízením také zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti, což znamená, že obdarovaný nesmí nemovitost převést, zatížit zástavním právem, pronajmout, apod., a to bez předchozího souhlasu dárce.


Vypořádání mezi sourozenci

Převod nemovitosti v rodině zejména při darování nemovitosti pouze jednomu z dětí, může představovat potřebu vypořádání majetkových vztahů v rodině za života rodičů.

Darovací smlouva nemovitost může být tak spojení, které se vztahuje rovněž na majetkové vztahy mezi sourozenci. Tuto životní situaci lze vyřešit sepsáním dohody o vypořádání mezi sourozenci.


Darovací smlouva nemovitost online z pohodlí domova

Řešíte darování nemovitosti a potřebujete připravit kvalitní darovací smlouvu a návrh na vklad pro katastr. Můžete se na nás nezávazně obrátit. Darovací smlouvu a návrh na vklad připravíme online, rychle, odborně a za předem stanovenou odměnu.


Foto: Pixabay

Sdílet článek na sociálních sítích

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on print

NEZÁVAZNÝ KONTAKT

Kontaktujte nás k řešení vašeho právního dotazu. Ozveme se vám co nejdříve.

Nezávazná poptávka - Darovací smlouva nemovitost

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat nezávaznou poptávku právních služeb, na základě které Vás kontaktujeme, abychom mohli provést nacenění služeb a následně pomoci s řešením právního problému.